Kentsel Proje Yönetimi

SAMPAŞ, kentlerimiz büyüyüp ve gelişirken belediyelerimize planlı, organize ve bilgiye dayalı yönetilen şehirler yaratmaları için uçtan uca proje hizmetleri vermekte ve ilgili teknolojik altyapıyı sağlamaktadır.

Kentsel Proje Yönetimi Hizmetleri

SAMPAŞ belediyelerimize AKOS kapsamında kentsel proje yönetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet dahilinde Kentsel Proje Yönetimi uzmanlarımız ilgili belediye özelinde AKOS proje kapsamını belirlemekte, proje planını hazırlamakta ve projenin uygulama aşamasına gelindiğinde süreç yönetimini gerçekleştirmektedirler.


Proje İşletme ve Güncelleştirme Hizmetleri

Proje Uygulama:
Belediyelerde AKOS CAD/GIS uygulamaları üzerinden iş ve işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan tüm uygulama, kurulum, uyarlama, eğitim ve devreye alma çalışmalarını kapsamaktadır.

Taşınmaz Servisi:
Belediyelerde sicil, abone, beyan ve ruhsat gibi adres bilgisi içeren tüm iş ve işlemlerin, NVİ UAVT ve TKGM TAKBİS taşınmaz tabanlı olarak adres/numarataj altyapısında çalışmasının sağlanması hizmetidir.

İmar ve Şehircilik Servisi:
Belediyelerde imar, harita, planlama, fen işleri ve emlak istimlak birimlerinin ihtiyaç duyacağı CAD/GIS tabanlı uygulama desteğinin verilmesi ve karar-destek analizlerinin hazırlanması sağlamaktadır.

Dijital Arşiv Servisi:
Standart dosya planı ve EBYS altyapısında birim bazlı ve kurum bazlı arşiv yönetimi hizmetidir.

Vatandaş Odaklı Hizmetler

Çağrı / İletişim Merkezi

Resepsiyon Servisi

e-Belediye

Mobil Belediye

AKOS Cep

SMS Belediye

KIOSK

Kent Rehberi

e-İmar

e-Mezar

Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi

SAMPAŞ kent yönetiminde ve vatandaş odaklı belediyecilik hizmetlerinde, çağın gereklerini yerine getirmek, bilgi teknolojileri avantajlarından yararlanmak ve bilgiye dayalı belediyeciliğe geçiş sağlamak üzere coğrafi/kent bilgi sistemleri kurulum ve uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımları

Kent Bilgi Sistemi Yazılımları

SisWORLD

SisKBS

SisMap Harita Modülü

Harita Modülü

SisUrban İmar ve Şehircilik Modülü

Araç Takip Modülü

SisPlan Planlama Modülü

İmar Arşiv Modülü

E-Harita Yazılımları

Plan-Plan Arşiv Modülü

E-Kent Rehberi

Eski Eser Modülü

E-İmar

Trafik Modülü

E-Mezarlık

Pazar Yerleri Modülü

 

Park ve Bahçeler Modülü

 

Mezarlık Modülü

 

Kent Mobilyaları Modülü

 

Sis3D

Mobil Haritalama Sistemi

360 Derece Mobil Haritalama Sistemi ile cadde ve sokakların yükseklik, mesafe ve alan gibi temel işlevleri yüksek çözünürlüklü görüntülerle gerçeklenebilmekte ve alınan görüntüler üzerinden ilgili noktasal koordinat bilgisi ve yine ilgili noktadan 360 derece mekansal keşif sistem-kullanıcıları için mümkün kılınmaktadır.

Aynı zamanda sistem üzerinden gerekli işlemler yürütülerek tüm şehir objelerine ait envanter çıkartılabilmekte ve bu surette kent mobilyası kıymetlendirme, adres ve numarataj tespitler, ilan reklam tabela ölçüm ve tespiti işlemleri yapılabilmektedir.

Halihazır Harita, Uydu Görüntüsü ve Ortofoto Harita

Ortofoto Harita

Fotogrametrik Sayısal Halihazır Harita

Uydu Görüntüsü Temini

Uydu Görüntüsü Kıymetlendirme

Harita Topoloji Hizmetleri

Adres / Numarataj Sistemi

SAMPAŞ Adres/Numarataj Sistemi hizmetleri dahilinde; 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 3. maddesinde geçen adres bileşenlerinin ilgili mevzuat ve yönetmeliklere göre sahaya uygulanması, tüm bileşenlerin (mahalle, yol, bina, kapı, vb.) coğrafi objelerle mekânsal olarak tanımlanması ve diğer yönetim sistemi verileriyle ilişkisinin kurulması işleri gerçekleştirilmektedir.

Cadde / Sokak Direk Levhaları

Cadde / Sokak Duvar Tipi Levhaları

Bina Dış Kapı Numaraları

Daire Numara Levhaları

Abone Numaraları

Saha Tespit ve Kent Envanteri Bilgi Sistemi

Yol Durum Bilgileri

Adres/Numarataj Bilgileri

Kent Mobilyası Bilgileri

Bina ve Bağımsız Bölüm Bilgileri

Kişi, Sosyal ve Demografik Bilgileri

Abone Sayaç ve Tesisat Numarası Bilgileri

İşyeri Envanteri Sistemi

İşyeri Envanteri Sistemi hizmetleri; belediye sınırları içerisinde yer alan işyerlerine ait envanter tespit çalışması yapılması, konumsal detayı olan verilerin (işyeri ruhsatı, ÇTV, vergi levhası, ilan reklam vergisi, faaliyet konusu bilgileri, personel bilgileri, ticaret odası kayıtları vb.) toplanması, sistem üzerinde oluşturulması ve güncelleştirilmesi işlerini kapsamaktadır.

Ayrıca ilgili çalışmalar sonucunda toplanan, oluşturulan ve güncellenen bilgiler mevcut diğer verilerle karşılaştırıldığı zaman gelir kayıpları ve vergi kaçakları tespit edilebilmektedir.

İmar & Şehircilik Bilgi Sistemi

SAMPAŞ İmar ve Şehircilik Bilgi Sistemi hizmetleri dahilinde belediyelerimizin imar, harita, planlama, fen işleri ve emlak istimlak birimlerinin ihtiyaç duyacağı CAD/GIS tabanlı uygulama desteğinin verilmesi ve bunlara ek olarak ilgili imar planı, kadarsto parsel ve harita bilgilerinin CBS ortamında Kent Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere hazırlanması işleri gerçekleştirilmektedir.

Uygulama İmar Planı Sayısallaştırılması

Nazım İmar Planı Sayısallaştırılması

Harita Topoloji Hizmetleri

Kadastro ve Tapu Sicil Hizmetleri

Yapı İzin Süreci ve Belgeleri

Plan ve İmar Arşivi İşleri

Tarihi Eser Topoloji

Plan ve İmar Analizleri

Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri

Kentsel Dönüşüm; çarpık yapılaşmış, köhneleşmiş, afetlere ve kentsel risklere duyarlı, altyapısı yetersiz ve niteliksiz, yoğun yapılaşmış yasal ya da imara aykırı yerlerde bulunan mülkiyetin güncel imar planı verilerine uygun olarak yeniden düzenlenmesi anlamına gelmektedir.

Kentsel Yenileme, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında yapılaşmış ve yüksek yoğunlukla yapılaşmış alanlarda imar ve planlama verilerine uygun mülkiyet düzenlemesi işleri gerçekleştirilmektedir.

Dönüşüm Alanlarının Tespit Edilmesi & SWOT Analizi

Demografik, Sosyal ve Ekonomik Yapı Analizi

Halihazır Detay Alımı

Mülkiyet Analizi

Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması

Hak Sahipliği ve Proje Katılım Değerinin Tespiti

Kentsel Tasarım Projelerinin ve Dönüşüm Amaçlı İmar Planının Hazırlanması

Mimari Uygulama ve Teknik Altyapı Projelerinin Hazırlanması

Sözleşmeye Esas Belgelerin Hazırlanması

Tapu İşlemleri Danışmanlık Hizmetli

Proje Yönetim Hizmeti

Kentsel Tasarım & 3D Modelleme Mezarlık Bilgi Sistemi

Mezarlık Bilgi Sistemi çözümü; MBS (Mezarlık Bilgi Sistemi) Yazılımları, Mezarlık Grafik Veri ve Kadastro Yönetimi, Mezarlık Saha Tespiti Hizmetleri, Mezarlık Defin ve Mevta Kayıt İşlemleri, Mezarlık Dijital Arşivi Oluşturulması ve Mezarlık Numarataj Levhaları Yönetimi hizmetlerini kapsamaktadır.

Mezarlık Bilgi Sistemi Yazılımları

Mezarlık Bilgi Sistemi Hizmetleri

MIS Mezarlık Uygulaması

Mezarlık Bilgileri Saha Tespiti

Ölüm MERNİS Uygulaması

Mezarlık Fotoğraflarının Çekilmesi

E-Mezar Uygulaması

Mezar Taşı Bilgilerinin Toplanması

KIOSK Mezarlık Uygulamaları

Mezarlık Defin ve Mevta Kayıtları Veri Girişleri

 

Mezarlık Dijital Arşivi Hazırlanması

 

Mezarlık Numarataj Levhalarının Hazırlanması

Altyapı Haritalama ve Altyapı Bilgi Sistemi (AYKOME)

Altyapı Şebeke Paftalarının Sayısallaştırması

Altyapı Haritalama, Saha Tarama ve Şebeke Tespiti Hizmeti

Altyapı Saha Tarama Cihaz Bilgilerinin Çözümlenerek Kıymetlendirilmesi

Altyapı Verilerini Akıllandırma ve Bütünleme Çalışmaları

Coğrafi Tabanlı Varlık Envanterinin Oluşturulması

Coğrafi Tabanlı Altyapı Abone Bilgi Sistemi Oluşturulması

AYKOME Uygulaması

Kazı Ruhsatı Uygulaması

Su ve Kanal Yönetim Bilgi Sistemi

Abone Yönetim Sistemi

Çağrı Merkezi ve CRM Vatandaş İlişkileri Sistemi

Arıza-Bakım Yönetim Sistemi

Su ve Kanal İşleri Takip Sistemi

Coğrafi tabanlı Altyapı Yönetim Sistemi

El Terminali İle Su Sayaç Okuma İşleri

Kağıtsız Belediyecilik, EBYS & Arşiv Sistemi

SAMPAŞ Kağıtsız Belediyecilik, EBYS ve Arşiv Sistemi hizmetleri kapsamında belediye ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik dijital ortama aktarılması gereken belgeler belirlenmekte, arşiv yönetim, güncelleştirme ve işletme hizmetleri verilmektedir.

Sistem Altyapısı

Genel Arşiv Sistemi

EBYS

E-İmza

Süreç Yönetim Sistemi

Yazışma ve Doküman Yönetim Sistemi

 

Arşiv Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Kurum-Birim Arşiv Standartlarının Belirlenmesi

Arşivlerin Fiziksel Durumlarının İncelenmesi

Dosya-Belge Envanterlerinin Çıkartılması

Arşiv Saklama, Tasnif ve İmha Planının Hazırlanması

Standart Dosya Planının Hazırlanması

Kurumun İhtiyaçlarına Göre Dijital Ortama Aktarılması Gereken Belgelerin Belirlenmesi

Belge İş Akış Süreçlerinin Çıkartılması

Arşiv Yönetim, Güncelleştirme ve İşletme Hizmetleri

 

Fiziksel Arşiv

Arşiv Odası Fiziki Düzenlemeleri (İklimlendirme ve Yangın Söndürme Sistemleri)

Çelik Raf veya Compact Raylı Arşiv Dolapları

Kutu, Klasör ve Dosyaların Yenilenmesi

Dolap, Kutu, Klasör ve Dosya Etiketlerinin Yenilenmesi

Fiziksel Arşiv Hizmetleri (Arşiv Dosya Kayıtlarının Yapılarak Dosya Yönetiminin Yapılması)

 

Dijital Arşiv

Dijital Ortama Aktarılması Gereken Belgelerin Taranması

Taranan Belgelerin Konusuna Göre Tasnif Edilerek Sisteme Bağlanması

Belge Bilgi Girişlerinin Yapılması

Ulaşım Bilgi Sistemi (UKOME)

Yol Bilgi Sistemi

Ulaşım Bilgi Sistemi

Trafik Bilgi Sistemi

Toplu Taşıma Bilgi Sistemi

Afet Bilgi Sistemi (AKOM)

Afet Yönetim ve Acil Durum Komuta Kontrol Merkezi Hizmetleri

Mikro Bölgeleme Hizmetleri

Zemin, Jeoloji, Yerleşime Uygunluk Bilgileri İşlemleri

Bina İnşaat Kimlik Kartı Bilgilerinin Oluşturulması

Bina Enerji Performans Kimlik Kartı Bilgilerinin Oluşturulması

Veri Madenciliği Hizmetleri

Veri Madenciliği; veriyi analiz etmek ve veri kümesi içinde yer alan gizli modelleri keşfetmek için kullanılır. Verinin içerisinde keşfedilen bu modeller, verinin daha detaylı bir şekilde yorumlanmasını ve geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmasını mümkün kılmaktadır.

Geo-Coding

Veri Sağlığı

Veri Standardizasyonu

Veri Giriş İşlemleri

Veri Eşleme İşlemleri

Veri Aktarım İşlemleri

Gelir Kayıp – Kaçak Analizleri

Köy Altyapısının Desteklenmesi Bilgi Sistemi